تبلیغات


فریاد خاموشی

قفل خاموشی است بر زبان مردم شهر

شهر یک صدا در فکر آب و نان شده است

مردی در همین نزدیکی

که پرچم دار عدالت و آزادگی است

 در حنجره فریاد می کند

آیا فریاد رسی نیست که به فریاد رسد

اما گویی کسی نیست

  فریادی نیست

شهر یکصدا در خاموشی استمنبع این نوشته : منبع